Four new species of the Endogonaceae (Zygomycotina) from Poland

Authors: Błaszkowski, Janusz
Journal: Karstenia, Volume 27 (1987), Issue 2, pages 37-42.
Doi: https://doi.org/10.29203/ka.1987.252
Full text: PDF

Abstract:  Four new species of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi from Poland, Glomus dominikii Błaszk., Acaulospora polonica Błaszk., A. gedanensis Błaszk., and A. thomii Błaszk. are described.